Eesti Kaubanduskoda Lätis

Maksu trahvidest Lätis

Läti maksumaksjad

Rikkumiste eest määratakse kas viivised, rahalised trahvid või mõlemad, või siis administratiiv-trahv. Sanktsioonid on kirja pandud mitmes eri seaduses (Elanike Tulumaksuseadus, Seadus Riiklikust Sotsiaalmaksust, Seadus Ettevõtete Tulumaksust, Käibemaksuseadus, Aktsiisiseadus jne.).

Viivis

Viivisemäär on 0, 05% võlasummast iga viivitatud päeva eest. Viivist, riigi või omavalitsuse kasuks ei arvestata, kui maksu ülekanne tehti 5 tööpäeva jooksul arvates maksu tähtajast.

Rahatrahv

Administratiivtrahv