Eesti Kaubanduskoda Lätis

Õigused ja kohustused

Eesti Kaubanduskoda Lätis liikmeks võivad olla nii juriidilised kui ka füüsilised isikud, kes toetavad EKL eesmärke ja järgivad Kaubanduskoja põhikirja.

Liikmete põhikirjalised õigused:

• osaleda ühingu juhtimises
• olla informeeritud juhatuse tegevusest
• saada täielik ülevaade ühingu majandustegevusest
• osaleda ühingu poolt organiseeritud tegevustes
• osaleda EBCL üritustel ning teha ettepanekuid ürituste korraldamiseks ja nende parendamiseks

Liikmete põhikirjalised kohustused:

• järgida põhikirja, üldkoosoleku ja juhatuse otsuseid
• tasuda õigeaegselt ja regulaarselt liikmemaksu
• toetada EBCL tegevust ja eesmärke läbi aktiivse tegevuse