Eesti Kaubanduskoda Lätis

PAR ITKL

IGAUNIJAS – LATVIJAS SADARBĪBA, LAI ATBALSTĪTU UN ATTĪSTĪTU UZŅĒMĒJDARBĪBU UN PALIELINĀTU KONKURĒTSPĒJU

Igaunijai un Latvijai bieži iesaka veidot kopīgu ekonomisko zonu, tomēr uzņēmumu pārrobežu integrācija līdz šim ir viduvēja un atbalsts uzņēmumu integrācijai ir atstāts novārtā. Projekta mērķis ir veidot uzticamu atbalsta kontaktu punktu (vienas pieturas punktu) Igaunijas – Latvijas uzņēmumu atbalstam, kurš veicinās Latvijas uzņēmumu darbību Igaunijā un pretēji, un palīdzēs izveidot daudzveidīgu un savstarpēji izdevīgu sadarbību, meklējot papildus iespējas konkurētspējas palielināšanai kaimiņvalstī.

Projekta darbības laiks ir 1.01.2012 – 31.12.2013.

Projekta ietvaros darbojas Igaunijas Tirdzniecības Kamera Latvijā (vadošais partneris), Tartu pilsētas dome, Valgas pilsētas dome, Vidzemes Profesionālās izglītības attīstības kompetences centrs un Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera.

Sadarbība vienlaicīgi veidojas divos līmeņos:
1) Labāku piekļuvi kaimiņvalstu tirgum – vispārīgi atvieglot un attīstīt biznesa kontaktu veidošanu starp Igaunijas un Latvijas uzņēmumiem, nodrošinot tos ar informāciju un konsultācijām;
2) Labāk koordinēt pārrobežu konkurences priekšrocības – organizēt aktivitātes (konsultācijas, apmācības), kas balstītas uz noteiktu nozaru konkurētspējas palielināšanu.

Abiem sadarbības līmeņiem, tiks izveidots uzticams vienots atbalsta tīkls, kurš darbojas pro aktīvi un seko līdzi negaidīti radušajām uzņēmumu vajadzībām. Atbalsta tīkls palīdzēs Latvijas un Igaunijas uzņēmumiem risināt dažādas situācijas, ar kurām tie saskaras pārrobežu sadarbībā, kā arī, balstoties uz esošo informāciju, lobēs politikas veidotājus attīstīt pārrobežu sadarbību.

Projekta darbība norisinās četrās darba pakās (DP):
DP1: Projekta vadība un koordinēšana – Igaunijas Tirdzniecības kamera Latvijā un Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera ir centrālie kontaktu punkti Latvijas un Igaunijas uzņēmumiem, kas interesējas par darbību kaimiņvalstī. Lai sniegtu uzņēmumiem padziļinātu konsultāciju par reģionu un sadarbības iespējām, pēc nepieciešamības, tiks iesaistīt visi projekta dalībnieki.
DP2: Situācijas analīze un novērtēšanas aktivitātes – aktivitātes norisināsies divos līmeņos:
1) Vispārējā analīze par uzņēmējdarbības vidi un kontekstu Latvijā un Igaunijā;
2) Specifisku sektoru, industriju un konkurētspējas priekšrocību analīze un novērtēšana.
Darba paketes mērķis ir noteikt uzņēmumu vajadzības un iespējas, nosakot to konkurētspēju, attīstību un internacionalizāciju līdz ar to tiek iezīmētas nākotnē nepieciešamās aktivitātes. Lai sasniegtu šīs darba paketes mērķus, tiek veidota mūsdienīga aptauja, kuras mērķis ir noteikt esošo situāciju un izejot no tās rezultātiem, veidot uzņēmumu vajadzībām atbilstošus pakalpojumus.
DP3: Kontaktu veidošana, uzņēmējdarbības veicināšana un reklāmas aktivitātes – uzsvars tiek likts uz atvieglotu sociālu kontaktu starp Latvijas un Igaunijas uzņēmumiem, kas tiks veidots organizējot nozaru tikšanās reizes, lobējot Latvijas uzņēmumu intereses Igaunijā un pretēji, individuāli konsultējot uzņēmumus, organizējot dažādas mārketinga aktivitātes (mājas lapa, mārketinga materiāli, TV pārraides u.c.). Darba paketes mērķi ir palielināt izpratni par sadarbības iespējām starp uzņēmumiem un organizācijām Dienvidigaunijā un Ziemeļlatvijā, kā arī sasniegt un informēt plašāku auditoriju par sadarbības iespējām starp kaimiņu reģioniem un projektā notiekošajām aktivitātēm un rezultātiem.
DP4: Zināšanu pilnveidošana un pārdale – tiks organizēti semināri un konferences par aktuālajiem jautājumiem / iespējām / izaicinājumiem Latvijas un Igaunijas reģionālajā ekonomikā, kā arī par nozaru biznesa klimatu reģionos utml. Paredzēts organizēt apmācības par uzņēmumu konkurētspējas palielināšanu, informācijas komunikāciju tehnoloģiju izmantošanu un inovācijām nozarēs. Kā arī veidot pasākumus, kuros uzņēmumi dalās ar savu pieredzi, uzsākot darbību jaunu tirgu iekarošanā un vizītes dažādos uzņēmumos. Šīs darba pakas mērķis ir radīt jaunu informāciju un dalīties ar vērtīgu nepieciešamo informāciju par biznesa iespējām, internacionalizācijas iespējām, vienlaicīgi palielinot uzņēmumu konkurētspēju, dodot uzņēmumiem praktiskas zināšanas un prasmes.

Gaidāmie projekta rezultāti:

Kopējais projekta budžets ir 277 083 EUR, kurā iekļauts grants 229 978 (83%) un līdzfinansējums (17%, visi partneri ir publiskas, nevalstiskas organizācijas).

Musu kontakti:
e-pasts: info@delbi.eu
tālrunis + 371 2 7766 877